dnes je 5.3.2024

Input:

520/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

520/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 úvodnej vete sa slová „roku 2023“ nahrádzajú slovami „roku 2024“.
2. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „najviac 150“ nahrádzajú slovami „najviac 200“.
3. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „najviac 5 000“ nahrádzajú slovami „najviac 2 000“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Robert Fico v. r.