dnes je 13.6.2024

Input:

522/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou

522/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. decembra 2023
o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 8 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1) Priebežná súvaha a priebežný výkaz ziskov a strát bez poznámok sa predkladá elektronicky v podobe umožňujúcej ďalšie spracovanie1) za kalendárny štvrťrok, do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.
(2) Súvaha a výkaz ziskov a strát s poznámkami sa predkladá elektronicky v podobe umožňujúcej ďalšie spracovanie za kalendárny rok, do troch mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
(3) Údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie sa predkladajú elektronicky v podobe umožňujúcej ďalšie spracovanie takto:
a) skutočnosť za predchádzajúci rok a obchodno-finančný plán na kalendárny rok do 31. marca kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1,
b) hlásenia o zmenách obchodno-finančného plánu najmenej desať dní pred ich účinnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
c) prehľad o sťažnostiach poistencov do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
d) zoznam akcionárov zdravotnej poisťovne podľa § 12 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4,
e) výkaz o príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch a účtovnom stave zdravotnej poisťovne do 22. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5,
f) výkaz o skutočnosti z predchádzajúceho roka, očakávanej skutočnosti ku koncu kalendárneho roka a skutočnosti za kalendárny mesiac v kalendárnom roku o výnosoch a nákladoch zdravotnej poisťovne posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6,
g) výkaz o skutočnosti z predchádzajúceho roka, očakávanej skutočnosti ku koncu kalendárneho roka a skutočnosti za kalendárny mesiac v kalendárnom roku o príjmoch a výdavkoch zdravotnej poisťovne posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7,
h) prehľad o nákladoch zdravotnej starostlivosti podľa jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti a ukazovatele produkcie do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8; tieto údaje sa uvádzajú k poslednému dňu obdobia, za ktoré sa predkladajú,
i) prehľad o realizovaných platbách zdravotnej poisťovne do zdravotníckych zariadení posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9; zoznam zdravotníckych zariadení sa zverejní na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
j) prehľad o nákladoch zdravotnej poisťovne na