dnes je 5.3.2024

Input:

523/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. 18532/2023/SSD/107865-M, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy

523/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 43 písm. c) zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
Opatrenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky z 13. decembra 2023 č. 18532/2023/SSD/107865-M, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy.
Opatrením sa upravuje kódovanie autobusových liniek a liniek mestskej trolejbusovej dopravy a mestskej električkovej dopravy pri vydávaní povolení na prevádzkovanie autobusových liniek alebo liniek mestskej dráhovej dopravy a pri schvaľovaní cestovných poriadkov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.