dnes je 29.3.2023

Input:

525/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

525/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. decembra 2022,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko sa mení takto:
1. V § 3 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracovisku sú uvedené v prílohe č. 3“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3§ 5 ods. 4 písm. ai) ôsmy bod zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.“.
3. § 7 znie:
㤠7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
4. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 8 znejú:

5Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.


6Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.


7§ 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z.


8Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5. V prílohe č. 1 sa vypúšťa bod 24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
6. V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 18.
7. Príloha č. 3 sa vypúšťa.
8. Nadpis prílohy č. 4 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.“
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.
 
Eduard Heger v. r.