dnes je 13.6.2024

Input:

525/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

525/2023 Z. z.
ZÁKON
z 12. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z., zákona č. 74/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 78 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za tieto vodohospodárske služby znížených o výšku príjmov z poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 79 ods. 1 a 7 a poplatkov za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 6“.
2. V § 79 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Poplatky za užívanie vôd podľa odsekov 1, 2 a 4, vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, sú príjmom správcu vodohospodársky významných vodných tokov.
(8) Správca vodohospodársky významných vodných tokov koná vo veciach určovania výšky poplatkov za užívanie vôd za kalendárny rok podľa osobitného predpisu,71určuje výšku preddavkov, sleduje platenie preddavkov, určuje výšku skutočných poplatkov, vykonáva ročné zúčtovanie poplatkov, vydáva výkaz o výške nedoplatkov alebo výške preplatkov a koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov a nedoplatkov podľa osobitného predpisu.72Na konanie v prvom stupni je príslušný odštepný závod správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na konanie v druhom stupni je príslušné jeho podnikové riaditeľstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 71 a 72 znejú:

71§ 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.


72§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a sa vypúšťa.
3. V § 79 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote určenej v osobitnom predpise;73ak