dnes je 21.4.2024

Input:

527/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd

527/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 19 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov je vymedzená v prílohe č. 1.
(2) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy je vymedzená v prílohe č. 2.
(3) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky je vymedzená v prílohe č. 3.
(4) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Veľká Fatra je vymedzená v prílohe č. 4.
(5) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry (západná časť a východná časť) je vymedzená v prílohe č. 5.
(6) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny je vymedzená v prílohe č. 6.
(7) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Muránska planina je vymedzená v prílohe č. 7.
(8) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Horné povodie rieky Hnilec je vymedzená v prílohe č. 8.
(9) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) je vymedzená v prílohe č. 9.
(10) Hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Vihorlat je vymedzená v prílohe č. 10.
(11) Mapa hraníc chránených vodohospodárskych oblastí je zverejnená na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 2
Zrušujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 52/1981 Zb. a zákona č. 184/2002 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v znení zákona č. 184/2002 Z. z.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 527/2023 Z. z.