dnes je 25.2.2024

Input:

53/1960 Sb., Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o podmínkách pro používání provozně nevyzkoušených strojů a zařízení při projektování nových staveb, platné do 31.12.1966

č. 53/1960 Zb.
[zrušené č. 107/1966 Zb.]
Vyhláška
Státního výboru pro výstavbu
ze dne 23. dubna 1960
o podmínkách pro používání provozně nevyzkoušených strojů a zařízení při projektování nových staveb
Státní výbor pro výstavbu stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí, Státním výborem pro rozvoj techniky a ministerstvem financí podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 1/1956 Sb., o zřízení Státního výboru pro výstavbu, a k provedení vládního usnesení ze dne 3. července 1959 č. 565:
Úvodní ustanovení
Aby u nově budovaných staveb mohlo být použito technologického zařízení podle nejnovějších poznatků a stavu techniky, může se v projektové dokumentaci staveb použít též provozně nevyzkoušených strojů a zařízení za podmínek stanovených touto vyhláškou. Použití provozně nevyzkoušených strojů a zařízení v projektech u staveb se řídí přínosem pro národní hospodářství, má zajistit nejpokrokovější a nejhospodárnější řešení se zřetelem ke světové technické úrovni v období uvádění stavby do trvalého provozu bez zbytečného oddálení provedení stavby.
Vymezení pojmu
1. Provozně nevyzkoušenými stroji a zařízeními se rozumí základní jednotky nebo provozní jednotky (popřípadě provozní soubory nebo provozní celky), které jsou obsaženy v plánech technického rozvoje (státním, resortním, podnikovém), které jsou výsledkem prací technického rozvoje a nebyly provozně vyzkoušeny v budoucích technologických podmínkách a též unikátní stroje a zařízení bez ohledu na to, zda jsou zařazeny do plánu technického rozvoje, pokud musí být provozně vyzkoušeny (dále jen „prototypové stroje“).
Rozsah použití
2. O použití prototypových strojů v projektech staveb rozhoduje investor, v období přípravné dokumentace po dohodě s řešitelem (s výrobcem) prototypového stroje, v období vypracování projektové dokumentace též v dohodě s generálním projektantem a příslušným generálním (přímým finálním) dodavatelem.
3. V projektech staveb lze použít prototypové stroje jen tehdy, jestliže dodavatel (výzkumný ústav) poskytne projektové podklady v potřebném rozsahu pro zadávací projekt.
4. Pro poskytování projektových podkladů platí ustanovení bodů 73 až 81 vyhlášky č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb obdobně, přičemž se však připouští, aby dodavatel (výzkumný ústav) změnil technické údaje o prototypových strojích podle výsledků vědeckovýzkumných anebo vývojových prací, aniž by se tím zhoršil výsledný ekonomický efekt.
Cena prototypového stroje
5. Cenu prototypového stroje pro návrh limitu odbytové ceny navrhuje dodavatel (výzkumný ústav) v dohodě s generálním projektantem a investorem na úrovni dané velkoobchodními cenami porovnatelných výrobků podle vyhlášky č. 187/1959 Ú. l., o metodice tvorby cen (výjimečně podle ustanovení § 70 odst. 2 cit. vyhlášky).
6. Rozdíl mezi skutečnými náklady na prototypové stroje včetně jejich změn a úprav plynoucích z výsledků vyzkoušení, proti ceně stanovené podle bodu 5, hradí dodavatel (výzkumný ústav) z prostředků určených na technický rozvoj, s výjimkou unikátních strojů a zařízení, které nejsou