dnes je 29.2.2024

Input:

53/1968 Sb., Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

č. 53/1968 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 1968
o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
Ministerstvo národohospodářského plánování
§ 1
Zřizuje se ministerstvo národohospodářského plánování jako ústřední orgán státní správy pro souhrnné plánování rozvoje národního hospodářství.
§ 2
Ministerstvo národohospodářského plánování
a) zpracovává a předkládá vládě návrhy dlouhodobého výhledu rozvoje národního hospodářství, státních plánů rozvoje národního hospodářství;
b) vydává podle zásad stanovených vládou právní předpisy o úkolech orgánů státní správy a organizací při plánování rozvoje národního hospodářství a stanoví způsob vypracování návrhů státních plánů rozvoje národního hospodářství.
ČÁST II
Ministerstvo techniky
§ 3
Zřizuje se ministerstvo techniky jako ústřední orgán státní správy pro řízení státní technické politiky a pro oblast investiční činnosti a pro koordinaci tvorby a ochrany životního prostředí.
§ 4
Ministerstvo techniky zpracovává
a) technoekonomické studie rozvoje vybraných úseků národního hospodářství, studie reprodukce základních prostředků a koncepce výstavby a přestavby měst a vesnic, jako podklady pro dlouhodobý výhled a dlouhodobé státní plány rozvoje národního hospodářství,
b) koncepce a prognózy výzkumu a vývoje.
§ 5
V oblasti výzkumu a vývoje (s výjimkou badatelského výzkumu) ministerstvo techniky
a) zpracovává a vládě překládá dlouhodobý výhled rozvoje výzkumných a vývojových prací, státní plán výzkumných a vývojových prací a jeho finanční zabezpečení v rámci vyčleněných prostředků,
b) usměrňuje rozvoj výzkumné a vývojové základny,
c) stanoví v rozsahu vymezeném vládou zaměření vědeckotechnické spolupráce se socialistickými státy, s kapitalistickými státy a s rozvojovými zeměmi, jakož i zaměření licenční politiky,
d) řídí v oblasti své působnosti činnost v oboru vědeckotechnických informací,
e) stanoví způsob vypracování návrhu státního plánu výzkumných a vývojových prací a jeho zabezpečení,
f) vydává právní předpisy k zabezpečení činností uvedených pod písm. a) až
d) .
§ 6
V oblasti investiční činnosti ministerstvo techniky
a) zpracovává plán projektových prací,
b) stanoví technickoekonomické nástroje řízení investičního procesu,
c) stanoví postup a kritéria pro posuzování efektivnosti investic,
d) vykonává působnost v oboru územního plánování a stavebního řádu a v souvislosti s tím stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány zásady pro tvorbu a ochranu životního prostředí a pro řešení architektonické a výtvarné úrovně výstavby,
e) schvaluje dokumentaci staveb určených vládou a posuzuje dokumentaci vybraných staveb a podává odborné posudky (expertízy) k výhledovým studiím a koncepcím, k vybraným stavbám a územním plánům,
f) vyhodnocuje stavby určené vládou,
g) koordinuje rozvojové koncepce investiční činnosti v nevýrobní sféře k zajištění komplexního rozvoje území a sídel,
h) zpracovává koncepce komplexní bytové výstavby a usměrňuje jejich realizaci,
ch) koordinuje tvorbu právních předpisů v oblasti investiční činnosti a vydává