dnes je 5.3.2024

Input:

530/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií

530/2023 Z. z.
ZÁKON
z 19. decembra 2023,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z., zákona č. 201/2023 Z. z. a zákona č. 261/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 3 sa suma „70 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
2. V § 11 ods. 2 sa suma „1,70 eura“ nahrádza sumou „2,50 eura“.
3. V § 11 ods. 4 sa suma „6,70 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
4. Za § 18m sa vkladá § 18ma, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18ma
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 10 ods. 1, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.“.
5. V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 1 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“, suma „16 596,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 000 eur“, suma „33 193,50 eura“ sa nahrádza sumou „50 000 eur“, suma „99,50 eura“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „49,50 eura“ sa nahrádza sumou „70