dnes je 5.3.2024

Input:

531/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

531/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. decembra 2023
o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Programový profil pre každú úroveň nemocnice je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zoznam medicínskych služieb a zaradenie medicínskej služby do medicínskeho programu (ďalej len „program“) v rozsahu kód medicínskej služby, názov medicínskej služby, spôsob určenia medicínskej služby podľa § 5, úroveň medicínskej služby a označenie, či je medicínska služba povinná alebo nepovinná, časová dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti a minimálny počet medicínskych služieb, ktoré sa musia v nemocnici alebo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, pre ktorú je kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb (ďalej len „poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti“) vykonať alebo ktoré musí lekár vykonať v kalendárnom roku, sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Špeciálne personálne zabezpečenie, ktoré rozširuje personálne zabezpečenie podľa osobitného predpisu,1) špeciálne materiálno-technické vybavenie, ktoré rozširuje minimálne materiálno-technické vybavenie podľa osobitného predpisu1) a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb podľa § 44 ods. 2 písm. b) a c) zákona, sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Indikátory kvality pre ústavnú zdravotnú starostlivosť sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 5
(1) Hlavným zdravotným výkonom je zdravotný výkon, ktorý je poistencovi poskytnutý počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici (ďalej len „hospitalizácia“) touto nemocnicou vo vzťahu k hlavnej diagnóze a pri ukončení hospitalizácie je stanovený ako jej hlavný dôvod.
(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, medicínska služba sa určuje týmto spôsobom v tomto poradí:
a) ak má poistenec v deň prijatia na hospitalizáciu vek najviac 28 dní, medicínska služba sa určí podľa skupiny klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len „klasifikačný systém“), do ktorej je poskytnutá ústavná zdravotná starostlivosť, na ktorú sa vzťahuje povinnosť poskytovateľa ústavnej starostlivosti zasielať v elektronickej podobe centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a povinnosť zdravotnej poisťovne uhrádzať zdravotnú starostlivosť podľa klasifikačného systému (ďalej len „hospitalizačný prípad“), zaradená alebo podľa skupiny klasifikačného systému a zdravotného výkonu alebo diagnózy podľa doplňujúceho kritéria podľa prílohy č. 5, inak,
b) ak je hospitalizačný prípad zaradený do skupiny podľa klasifikačného systému začínajúcej na písmeno