dnes je 19.7.2024

Input:

533/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

533/2023 Z. z.
ZÁKON
z 22. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a zákona č. 490/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 9a a 9b sa vypúšťajú.
2. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1) Ak do 31. decembra 2023 došlo k náhrade finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra 2023, Environmentálny fond je povinný vrátiť do 1. marca 2024 vlastníkovi sanovanej nehnuteľnosti ním uhradené finančné prostriedky.
(2) Pohľadávky štátu vzniknuté v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra 2023 zanikajú k 1. januáru 2024.
(3) Ustanovenie § 19a sa od 1. januára 2024 neuplatňuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Zuzana Čaputová v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.