dnes je 8.12.2023

Input:

54/1965 Zb., Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

54/1965 Zb.
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
O oprave tlačových chýb:
1. V slovenskom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 24/1965 Zb. o Dohode o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle valčekových ložísk,
2. Vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
1. Všade tam, kde sa vo vyhláške č. 24/1965 Zb., v Dohode i Štatúte hovorí o „valčekových ložiskách“ správne má byť „valivé ložiská“.
2. V § 24 ods. 3 v druhej vete vypadli v tlači slová: „a invalidite“, takže táto veta správne znie takto: „Pevnú sumu regresnej náhrady pri čiastočnej invalidite a invalidite alebo smrti možno - s výnimkou ustanovenia odseku 6 - znížiť najviac o polovicu.“
Redakcia