dnes je 21.4.2024

Input:

54/1966 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.

č. 54/1966 Zb.
[zrušené nepriamo č. 70/1973 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1966,
jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:
Článek 1
Vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb., se mění takto:
§ 8 zní:
Žena žádající o umělé přerušení těhotenství se obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře na přednostu ženského oddělení kterékoliv nemocnice s poliklinikou v okrese, kde má trvalý pobyt, popřípadě kde je sídlo jejího pracoviště nebo školy, kterou navštěvuje a sdělí mu důvod své žádosti. Není-li v okrese nemocnice s poliklinikou, se na přednostu ženského oddělení polikliniky.
Článek 2
Tato nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1966.
 
Ing. Černík v. r.