dnes je 26.5.2024

Input:

55/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, platné do 12.12.1949

č. 55/1948 Zb.
[zrušené č. 247/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 1948,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 268/1936 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 1, odst. 1 zní:
„(1) Vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků za zásluhy o československý stát může zakládati se souhlasem presidenta republiky vláda nařízením jak pro československé státní občany a cizince, tak i pro vojenské a podobné útvary, pro skupiny osob a symboly znázorňující skupiny osob, které se zasloužily“.
2. § 2 zní:
㤠2.
Cizozemské řády, čestné odznaky a tituly mohou českoslovenští státní občané (československé útvary a skupiny osob) přijmouti jen, svolí-li k tomu president republiky na návrh vlády.“
3. § 3 zní:
㤠3.
Vláda může usnesením zakládati pamětní odznaky a určiti podrobnosti o jejich udělování. Pamětní odznaky se nenosí na stužce; to neplatí pro pamětní odznaky dosud založené, pokud předpisy o jejich založení stanoví, že se pamětní odznak nosí na stužce.“
4. Za § 3 se vkládá jako § 3a ustanovení tohoto znění:
㤠3a.
(1) Zakládati a propůjčovati vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků jiným způsobem než podle tohoto zákona je nepřípustné. Rovněž je nepřípustné zakládati a udělovati pamětní nebo jiné odznaky, které by mohly vésti k záměně z řády nebo čestnými, pamětními nebo jinými odznaky podle tohoto zákona nebo podle zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb., kterým se mění zákona o zrušení šlechtictví, řádův a titulů.
(2) Vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků a pamětní a jiné odznaky, jejichž zakládání a propůjčování (udělování) je podle odstavce 1 nepřípustné, je zakázáno veřejně nositi.“
5. Za § 7, odst. 1, č. 3, na jehož konci se tečka nahrazuje středníkem, se vkládá jako další bod ustanovení tohoto znění:
„4. kdo proti ustanovením tohoto zákona založí nebo propůjčí vyznamenání ve způsobu řádů nebo čestných odznaků, anebo založí nebo udělí pamětní či jiný odznak, který byl mohl vésti k záměně s řády, čestnými, pamětními nebo jinými odznaky podle tohoto zákona nebo podle zákona č. 243/1920 Sb., jakož i kdo veřejně nosí takové vyznamenání, pamětní nebo jiný odznak“.
Čl. II.
Na vyznamenání propůjčená před účinností tohoto zákona vojenským nebo podobným útvarům, skupinám osob nebo symbolům znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily, se hledí, jako by byla propůjčena za účinnosti tohoto zákona.
Čl. III.
(1) Pro další propůjčení Řádu slovenského národního povstání a Řádu za hrdinství v práci a pro změnu nebo zrušení předpisů o těchto řádech platí ustanovení § 1, odst. 1 a 2 zák. č. 268/1936 Sb. ve znění tohoto zákona.
(2) Dekret presidenta republiky ze dne 12. října 1945, č. 89 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony, pozbude platnosti dnem, kterého nabudou účinnosti předpisy, vydané podle zákona č. 268/1936 Sb. ve znění tohoto zákona o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.
Čl. IV.
Tento zákon nabývá