dnes je 22.2.2024

Input:

55/1959 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním, platné do 11.5.1999

č. 55/1959 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. července 1959
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
Dne 8. dubna 1959 byla ve Varšavě sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním.
Vláda Dohodu schválila dne 24. června 1959. Schválení Dohody vládou Polské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 30. května 1959 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 1. července 1959.
Podle svého článku 9 Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. července 1959.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v.r.
 
Příloha vyhlášky č. 55/1959 Sb.
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU POLSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI NA ÚSEKU VETERINÁRNÍM
Vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky, vedeny přáním prohloubit spolupráci na úseku veterinárním, s cílem odstranit nebezpečí, které pro národní hospodářství a zdraví obyvatelstva obou zemí představují nakažlivé a jiné nemoci zvířat, rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky
Františka Korda, náměstka ministra zemědělství a lesního hospodářství,
vláda Polské lidové republiky
Stanislava Gucwu, náměstka ministra zemědělství,
kteří, vyměnivše si plné moci a shledavše je v naprostém pořádku a náležité formě, dohodli se takto:
Článek 1
K rozšíření a upevnění organizační a vědecké spolupráce na úseku veterinárním budou příslušné orgány Smluvních stran:
1. vyměňovat si veterinární správní předpisy a jiné materiály týkající se organizace veterinární služby;
2. vyměňovat si zkušenosti a údaje veterinární statistiky a zpravodajství;
3. vzájemně se informovat o uspořádání konferencí na úseku veterinárním;
4. vzájemně se informovat o vydávaných odborných veterinárních knihách a publikacích.
Článek 2
(1) Příslušné orgány Smluvních stran si budou vyměňovat své zkušenosti z oblasti veterinárních věd, studia a doškolování veterinárních pracovníků a vzájemně si předávat studijní programy.
(2) Výměna vědeckých a jiných veterinárních pracovníků se provádí v zásadě v rámci platných dohod mezi oběma Smluvními stranami.
Článek 3
K předcházení a zdolávání nakažlivých nemocí zvířat budou příslušné orgány Smluvních stran:
1. vyměňovat si periodické zprávy o nákazách zvířat a okamžitě se informovat o výskytu nákaz zvířat s vysokou kontagiozitou nebo úmrtností;
2. vzájemně si poskytovat pomoc při předcházení a zdolávání infekčních a invazních nemocí zvířat, v případech, kdy to příslušné orgány Smluvních stran uznají za potřebné;
3. vzájemně si poskytovat pomoc při výrobě a opatřování zdolávacích a léčebných prostředků proti nemocem zvířat;
4. vyměňovat si kmeny choroboplodných původců, pokud toho bude třeba;
5. podporovat spolupráci