dnes je 17.4.2024

Input:

55/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024

55/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. marca 2024,
ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1) Minimálna celková suma v eurách určená pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 je uvedená v prílohe tabuľke č. 1.
(2) Celková suma výdavkov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť určených v rozpočte na rok 2024 je uvedená v prílohe tabuľke č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Zuzana Dolinková v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 55/2024 Z. z.