dnes je 17.4.2024

Input:

56/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

56/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá sa mení a dopĺňa takto:
1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.
2. Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Komisie (EÚ) 2023/175 z 26. januára 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES pokiaľ ide o 2-metyloxolán (Ú. v. EÚ L 25, 27. 1. 2023).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.
 
Zuzana Dolinková v. r.