dnes je 25.2.2024

Input:

57/1969 Sb., Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.

č. 57/1969 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 5. června 1969,
jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Část první
§ 1
Ústava ve znění pozdějších ústavních zákonů se mění takto:
1. Článek 86 odst. 1 zní:
„(1) Národní výbory jsou orgány státní moci a správy v obvodech, které určí zákony národních rad.“
2. Článek 91 zní:
„Stupně a druhy národních výborů, jakož i jejich postavení, působnost a organizaci, upravují v mezích ústavních zákonů Československé socialistické republiky zákony národních rad.“
Část druhá
§ 2
Ústavní zákon č. 81/1968 Sb., jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců, se mění takto:
1. Článek 1 odst. 1 zní:
„(1) Soudce oprávněné zasedat ve zvláštních senátech provádějících přezkumné řízení podle zákona o soudní rehabilitaci volí pro Nejvyšší soud a pro vyšší vojenské soudy Federální shromáždění, pro krajské soudy v České socialistické republice Česká národní rada a pro krajské soudy v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada.“
2. Článek 2 zní:
„Soudce krajských soudů a soudce okresních soudů zvolí, popřípadě odvolávají, v České socialistické republice Česká národní rada a v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada. Na volby soudců okresních soudů se přiměřeně použije ustanovení o volbách soudců krajských soudů.“
Část třetí
§ 3
Předsedy a náměstky okresních soudů a krajských soudů ustanovuje a odvolává na návrh příslušného ministra spravedlnosti v České socialistické republice předsednictvo České národní rady, v Slovenské socialistické republice předsednictvo Slovenské národní rady.
Část čtvrtá
§ 4
Dokud nebude vydán ústavní zákon upravující organizaci soudů a prokuratury podle čl. 145 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, mohou národní rady provádět nutné změny v sídlech a obvodech soudů a státních notářství zákonem.
§ 5
(1) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1969.
(2) Ustanovení § 2 a 3 pozbudou účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti ústavní zákon o soudech a prokuratuře podle čl. 145 ústavního zákona č. 143/1968 Sb.
 
Svoboda v. r.
Dr. Dubček v. r.
Ing. Černík v. r.