dnes je 19.7.2024

Input:

58/1947 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci

č. 58/1947 Zb.
[zrušené nepriamo č. 90/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 2. dubna 1947,
jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se za slova „o nezaopatřené děti (§ 2)“ vkládají slova „na území Československé republiky“.
2. Za § 1 se vkládá § 1 a) tohoto znění:
§ 1 a)
(1) Za zaměstnance, který má nárok na rodinný přídavek podle tohoto zákona, se považuje, kdo v kalendářním čtvrtletí, za které se přídavek poskytuje, byl alespoň po dobu 45 dní povinně pojištěn pro případ nemoci podle předpisů uvedených v § 1, nebo byl v tomto a v předcházejícím kalendářním čtvrtletí dohromady takto povinně pojištěn aspoň 90 dní. Do této doby nelze však zásadně započítati dobu povinného nemocenského pojištění, po kterou zaměstnanec neměl nároku na mzdu.
(2) Době povinného pojištění podle odstavce 1 se klade na roveň
a) doba presenční nebo jí rovnocenné vojenské služby (cvičení ve zbrani) a
b) doba studia na řádném učilišti, pokud zaměstnanec byl v posledních 12 měsících před nástupem vojenské služby nebo před vstupem na řádné učiliště aspoň 182 dny povinně pojištěn podle předpisů uvedených v § 1,
c) doba, po kterou zaměstnanec měl nárok na nemocenské nebo na podporu v šestinedělí podle předpisů o nemocenském pojištění uvedených v § 1.
3. § 2 zní:
§ 2
(1) Za nezaopatřené se považují manželské, nemanželské, nevlastní a osvojené děti do 18 let.
(2) Za nezaopatřené se považují i děti (odstavec 1) starší 18 let,
a) pokud dítě se připravuje vědecky nebo odborně pro své budoucí povolání (jako studující na řádném učilišti, učeň, praktikant nebo pod.), v tomto případě nejdéle do 24. roku věku,
b) pokud dítě pro duševní nebo tělesnou vadu je nezpůsobilé k výdělku, a vlastní příjem dítěte nepřevyšuje částku 1800,- Kčs v kalendářním čtvrtletí.
(3) Za nezaopatřené děti lze v případech hodných zřetele považovati též děti starší 18 let, u nichž nejsou splněny podmínky odstavce 2, jakož i vnuky, sourozence a schovance. Bližší určí směrnice, která vydá představenstvo Fondu (§ 12). Směrnice schvaluje ministr sociální péče.
(4) Jsou-li u více osob splněny podmínky pro přiznání přídavku na totéž dítě, přísluší přídavek jen jednou, a to té z nich, která má dítě v přímém zaopatření.
(5) Pokud dítě nežije se zaměstnancem trvale ve společné domácnosti a pokud zaměstnanec přispívá na jeho výživu částkou menší než 1800,- Kčs v kalendářním čtvrtletí, vyplácí se rodinný přídavek přímo osobě, která má dítě v přímém zaopatření.
4. § 3 zní:
§ 3
(1) Rodinné přídavky činí:
na 1 dítě . . . . . . 150,- Kčs měsíčně,
na 2 děti . . . . . . 350,- Kčs měsíčně,
na 3 děti . . . . . . 600,- Kčs měsíčně,
na 4 děti . . . . . . 900,- Kčs měsíčně,
na 5 dětí. . . . . . 1250,- Kčs měsíčně,
na 6 dětí. . . . . . 1650,- Kčs měsíčně,
na 7 dětí . . . . . .