dnes je 3.12.2023

Input:

58/1968 Sb., Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

č. 58/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 61/1977 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva lesního a vodního hospodářství
ze dne 26. dubna 1968,
jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) a podle § 64 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb. a č. 16/1968 Sb.:
Článek I.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu, se mění a doplňuje takto:
1. Článek 13, odstavec 2 a 3 zní:
„(2) Od 1. ledna 1968 se vyměřují roční příspěvky takto:
a) jednotným zemědělským družstvům a jiným socialistickým organizacím s výjimkou státních - z jednoho hektaru obhospodařované lesní půdy Kčs 40,-,
b) soukromým uživatelům lesa o výměře nad 0,50 ha - z jednoho hektaru lesní půdy Kčs 80,-,
c) soukromým uživatelům lesa o celkové výměře od 0,10 ha do 0,50 ha lesní půdy Kčs 40,-,
d) soukromým uživatelům lesa o celkové výměře do 0,10 ha lesní půdy Kčs 25,-.
(3) Pro vyměřování příspěvků podle odstavce 2 písm. a) se výměra lesní půdy do jednoho hektaru a podle odstavce 2 písm. b) od 0,50 hektaru do jednoho hektaru považuje za celý hektar; při vyšší výměře se vždy výměra do 0,50 ha zaokrouhluje směrem dolů a výměra nad 0,50 ha směrem nahoru.“
2. Článek 13, odstavce 4 a 5 se zrušují.
3. Dosavadní znění článku 22 se označuje jako odstavec 1 a článek se doplňuje dalšími třemi odstavci, které zní:
„(2) Orgány státní péče o lesy uloží podnikům státních lesů za porušování některých zásad správného hospodaření v lese dodatkové odvody z hrubého důchodu do státního rozpočtu
a) za překročení množství stanoveného hmotového předpisu úmyslné těžby mýtní v porostu či dílci (§ 27 zákona), za nedodržení způsobu a postupu obnovy lesa [§ 27 a 37 odst. 1 písm. a) zákona], za přiřazení další holé seče k nezajištěné kultuře [§ 37 odst. 1 písm. b) zákona], za snížení zakmenění porostu pod 0,7 zásahem po celé ploše, aniž se tím sledoval prospěch zajištěného nárostu odpovídajícího pěstebnímu cíli [§ 37 odst. 1 píst c) zákona] ve výši 50 Kčs za každý plnometr dříví získaný takovou těžbou, pokud je některým z uvedených způsobů těžby vytěženo více než 50 plm,
b) za nesplnění povinnosti započít se zalesňováním holin a povinnosti docílit na nich zajištění kultur v předepsaných termínech (§ 38 odst. 2 zákona) ve výši 500 Kčs za každou jednu desetinu hektaru takové holiny (kultury), pokud se nesplnění této povinnosti týká více než 0,2 ha,
c) za nesplnění povinností při výchově porostů (§ 39 zákona) ve výši 300 Kčs za každý hektar takového porostu, pokud se nesplnění této povinnosti týká výměry těchto porostů větší než 3 ha,
d) za nesplnění povinností v ochraně lesů (§ 43 a 48 zákona) ve výši stanovené od 3000 Kčs až do 50% výše škody, která tím