dnes je 18.4.2024

Input:

58/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov

58/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. marca 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 9 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 393/2019 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. a vyhlášky č. 20/2024 Z. z. sa mení takto:
V § 30 ods. 2 úvodnej vete, § 30 ods. 5 a § 30a úvodnej vete sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2029“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2024.
 
Matúš Šutaj Eštok v. r.