dnes je 17.4.2024

Input:

č. 59/2017 Zb. rozh.

č. 59/2017 Zb. rozh.
ROZHODNUTIE
Podávanie žiadostí bez ospravedlniteľného dôvodu o predĺženie lehoty na predloženie plnomocenstva na zastupovanie v dovolacom konaní dovolateľmi predstavuje zjavné zneužitie práva, ktoré nepožíva právnu ochranu podľa čl. 5 Základných princípov Civilného sporového poriadku.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2ObdoV/8/2017, z 20. júna 2017)
Odôvodnenie:
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací uznesením z 30. júna 2015, č. k. 4Obo/19/2015-362 potvrdil uznesenie Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 15. apríla 2015, č. k. 67Cbi/371/2000-335, ktorým súd prvej inštancie zamietol návrh žalovaného 3/ na prerušenie konania.
2. V odôvodnení svojho rozhodnutia odvolací súd uviedol, že ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. predstavuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, pričom v rozhodovanej veci neprebiehalo konanie, v ktorom by sa riešila otázka majúca význam pre rozhodnutie súdu v predmetnej veci. Konanie vo veci odvolania správcu konkurznej podstaty, ktoré bolo uvádzaným dôvodom na prerušenie konania, nemá význam pre rozhodnutie súdu vo veci určenia neúčinnosti právnych úkonov. Žalobcom v tomto konaní je správca konkurznej podstaty. Zmena osoby vo funkcii správcu konkurznej podstaty počas trvania konkurzu neznamená zmenu vecnej legitimácie strany a nemôže byť dôvodom pre prerušenie konania v zmysle ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p.
3. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal žalovaný 3/ dňa 7. októbra 2015 dovolanie, ktoré odôvodnil existenciou vady zmätočnosti podľa ustanovenia § 237 ods. 1 písm. f/ O. s. p., nakoľko podľa jeho názoru je súd povinný minimálne v jednej inštancii pripustiť, resp. zabezpečiť osobnú prítomnosť strán sporu. Dovolateľ spochybňoval výkon funkcie správkyne konkurznej podstaty JUDr. J. D. (predchádzajúca správkyňa konkurznej podstaty - pozn. dovolacieho súdu). Podľa dovolateľa vykonávala funkciu správcu konkurznej podstaty protiprávne, a preto sú jej úkony nulitné.
4. Uznesenie odvolacieho súdu uvedené v bode 1 napadol dňa 29. septembra 2015 dovolaním aj žalovaný 4/, ktoré odôvodnil tými istými skutočnosťami ako žalovaný 3/.
5. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [podľa § 35 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)] skúmal, či sú splnené procesné podmienky pre to, aby dovolaniami žalovaných 3/ a 4/ napadnuté rozhodnutie bolo podrobené dovolaciemu prieskumu.
6. Dovolania žalovaných 3/ a 4/ boli podané dňa 29. septembra 2015, resp. dňa 7. októbra 2015. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť Civilný sporový poriadok, ktorým bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Podľa § 470 ods. 1 C. s. p., ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Ustanovenie § 470 ods. 1 C. s. p. zakotvuje dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Ustanovenie § 470 ods. 1 C. s. p. zakotvuje
7. Nevyhnutnou procesnou podmienkou v dovolacom konaní je povinné právne zastúpenie dovolateľa. Povinné právne zastúpenie vyplývalo z ustanovenia § 241 ods. 1 O. s. p. účinného ku dňu podania dovolaní