dnes je 18.4.2024

Input:

59/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov

59/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. marca 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 178/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 459/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 23/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca.“.
2. V § 4 sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „30. júna 2024“.
3. Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý znie:
㤠5c
Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 31. marca 2024 v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 prvej vety zákona sa príspevok poskytne vo výške podľa § 1 ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2024.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.
 
Robert Fico v. r.