dnes je 29.3.2023

Input:

594/2003 Z.z., Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2010

594/2003 Z.z.
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
635/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení, 19 novelizačných bodov
747/2004 Z. z.
1. 1. 2006
mení, 9 novelizačných bodov
213/2006 Z. z.
1. 5. 2006
mení, 75 novelizačných bodov
209/2007 Z. z.
1. 5. 2007
mení, 35 novelizačných bodov
209/2007 Z. z.
1. 11. 2007
mení § 11, § 40a, § 114
659/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
552/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
186/2009 Z. z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) kolektívne investovanie,
b) činnosť správcovskej spoločnosti,
c) vytváranie a spravovanie podielových fondov,
d) činnosť depozitára,
e) pôsobenie zahraničných subjektov kolektívneho investovania, zahraničných správcovských spoločností a zahraničných depozitárov na území Slovenskej republiky,
f) ochranu investorov,
g) činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,
h) dohľad.
§ 2
Kolektívne investovanie
(1) Kolektívnym investovaním je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do likvidných finančných aktív podľa § 44 a do majetku ustanoveného týmto zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika.
(2) Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika. Kolektívne investovanie na území Slovenskej republiky môžu vykonávať aj zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3) Zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania upraveného osobitným zákonom1) sa nepovažuje za zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na účely kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
§ 3
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1) Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska zapisuje sa do obchodného registra.2)
(2) Spravovaním podielových fondov sa rozumie
a) riadenie investícií,
b) administrácia, ktorou sa rozumie najmä
1. vedenie účtovníctva podielového fondu,
2. zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,
3. určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a stanovenie ceny podielových listov,
4. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,
5. vedenie zoznamu podielnikov, a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia“)
6. rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
7. vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
8. uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
9. vedenie obchodnej dokumentácie,
10. informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11. vnútorná kontrola dodržiavania