Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

6/2019 F.s., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7321/2019-732 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu

6/2019 F. s.
Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/7321/2019-732
o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k spotrebnej dani z liehu pri súkromnej výrobe destilátu vydáva poučenie na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu, pričom súkromný výrobca destilátu pri podávaní daňového priznania k spotrebnej dani z liehu pri súkromnej výrobe destilátu použije vzor daňového priznania uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Poučenie podľa prvej vety je prílohou tohto oznámenia.
 
Ing. Daniela Klučková v. r.
 
generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej
Príloha k oznámeniu MF SR č. MF/7321/2019-732
Poučenie
na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu
Všeobecne
Súkromný výrobca destilátu použije vzor daňového priznania k spotrebnej dani z liehu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „daňové priznanie“). Súkromný výrobca destilátu vypĺňa príslušné kolónky na strane č. 1 a 4 daňového priznania. Ostatné kolónky zostávajú prázdne.
Na prvej strane tlačiva daňového priznania vyplní súkromný výrobca destilátu údaje nasledovne:
1. V kolónke „Colný úrad“ uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému podáva daňové priznanie:
5100 Colný úrad Banská Bystrica,
5200 Colný úrad Bratislava,
5300 Colný úrad Michalovce,
5600 Colný úrad Košice,
5800 Colný úrad Trnava,
6000 Colný úrad Žilina,
6100 Colný úrad Nitra,
6200 Colný úrad Prešov,
6600 Colný úrad Trenčín.
2. V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie“ označí symbolom
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore