dnes je 13.6.2024

Input:

6/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách

6/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 2021 boli v Abidžane prijaté Akty Svetovej poštovej únie pozostávajúce z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Jedenástym dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie uznesením č. 1855 z 29. novembra 2022 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala Jedenásty dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie 10. februára 2023.
Jedenásty dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretí dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie a Dohoda o poštových platobných službách nadobudli platnosť 1. júla 2022 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. Svetový poštový dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2022 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku s výnimkou ustanovení časti VII „Odmeňovanie“, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2022.
Týmto oznámením sa zrušuje oznámenie č. 164/2023 Z. z.