dnes je 22.2.2024

Input:

60/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území, platné do 19.3.1998

č. 60/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. dubna 1960
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
Dne 15. ledna 1960 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území.
Podle svého článku 16 nabyla Dohoda platností dnem podpisu, tj. dne 15. ledna 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
Vláda Československé republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
jsouce smluvními stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,
přejíce si uzavřít dohodu, jež by doplnila uvedenou Úmluvu, za účelem zřízení leteckých dopravních služeb mezi jejich zeměmi a přes jejich území,
dohodly se na tomto:
Článek 1
Pro účely této Dohody, nebude-li souvislost vyžadovat jinak:
a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny přílohy, přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny doplňky příloh nebo Úmluvy podle jejich článku 90 a 94;
b) výraz „letecké úřady“ znamená, pokud jde o Československou republiku, ministerstvo dopravy - letecký odbor a kterékoliv osoby nebo orgány, oprávněné k vykonávání jakýchkoliv funkcí, jež v současné době vykonává uvedené ministerstvo dopravy - letecký odbor, nebo podobných funkcí a pokud jde o Spojené království, znamená ministra letectví a kterékoliv osoby nebo orgány, oprávněné k provádění jakýchkoliv funkcí, jež v současné době vykonává ministr, nebo podobných funkcí;
c) výraz „ustanovený letecký dopravní podnik“ označuje letecký dopravní podnik, který bude určen písemným vyrozuměním jedné smluvní strany druhé smluvní straně podle článku 3 této Dohody k provozování leteckých dopravních služeb na linkách uvedených v tomto oznámení;
d) výraz „území“ pokud se tím rozumí stát, znamená pozemní oblasti a přilehlé k nim pobřežní vody podléhající svrchovanosti, suverenitě, ochraně nebo poručenské správě tohoto státu;
e) výrazy „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký dopravní podnik“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají význam určený jim článkem 96 Úmluvy.
Článek 2
1. Každá ze smluvních stran uděluje druhé smluvní straně práva, uvedená v této Dohodě, za účelem zřízení leteckých dopravních služeb na linkách stanovených v příslušném oddílu připojeného Seznamu linek (dále nazývaných „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“).
2. Ve shodě s ustanoveními této Dohody budou letecké dopravní podniky, určené každou z obou