dnes je 17.4.2024

Input:

60/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

60/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. marca 2024
o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27k ods. 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie“) sa poskytuje vo výške nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu,1) maximálne vo výške 6,00 eur za jednu noc ubytovania odídenca.
§ 2
(1) Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie obsahuje najmä
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) výšku a spôsob poskytnutia príspevku za ubytovanie,
d) podmienky poskytnutia príspevku za ubytovanie,
e) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
f) dôvody a spôsob ukončenia zmluvy.
(2) Prílohou zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je
a) vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie,
b) vzor záznamu o ubytovaní,
c) protikorupčná doložka.
(3) Vzor zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky https://www.mindop.sk/.
§ 3
Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. apríla 2024 najdlhšie do 30. júna 2024.
§ 4
Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. januára 2024 do 31. marca 2024 podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2024 Z. z.
§ 5
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2024 Z. z.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.
 
Robert Fico v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.