dnes je 15.4.2024

Input:

61/1965 Sb., Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy

č. 61/1965 Zb.
[zrušené nepriamo č. 42/1972 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. června 1965,
kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření č. 124/1960 Sb., se doplňuje tak, že za § 6 se vkládá nový § 6a tohoto znění:
㤠6a
Kromě úkolů, stanovených v zákoně č. 41/1957 Sb. (horní zákon) a v jiných předpisech přísluší Ústřednímu báňskému úřadu:
a) vydávat ve spolupráci a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a v dohodě s Ústřední radou odborů obecné předpisy o výbušinách, vyjímaje předpisy pro výrobu a zpracování výbušnin, které vydávají příslušné ústřední orgány, řídící jejich výrobu;
b) zajišťovat koordinaci podrobnějších bezpečnostně technických předpisů o používání výbušin, které v rámci obecných předpisů o výbušinách vydávají jednotlivé ústřední orgány v oboru své působnosti;
c) stanovit, které výbušniny a pomůcky, potřebné k jejich použití lze při trhacích pracích používat a za jakých podmínek.“
Čl. II
Zrušují se
a) vládní nařízení č. 1/1952 Sb., o hořlavinách a výbušinách,
b) vyhláška ministerstva vnitra č. 305/1952 Ú. l. (č. 357/52 Ú. v. a č. 364/52 Ú. v.) o výbušinách,
c) vyhláška ministerstva národní bezpečnosti č. 200/1953 Ú. l. (č. 238/1953 Ú. v.), kterou se vydávají podrobnější směrnice pro přepravu, odběr a používání výbušnin,
d) směrnice ministerstva stavebnictví č. 3/1958 Ú. l., o trhacích pracích na staveništích, stavbách a v lomech,
e) směrnice ministerstva stavebnictví č. 4/1958 Ú. l., pro povolování a provádění komorových odstřelů.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1965.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.