dnes je 17.4.2024

Input:

61/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

61/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. marca 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 473/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V úvodnej vete sa za slovo „zákonov“ vkladajú slová „v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“.
2. V § 8 ods. 2 a 3 sa slovo „%“ nahrádza slovami „percentuálnych bodov“.
3. V § 8 ods. 3 sa slová „Fondu spravodlivej transformácie“ nahrádzajú slovami „Fondu na spravodlivú transformáciu“.
4. § 9 znie:
㤠9
(1) Maximálna výška investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie presiahnuť upravenú výšku pomoci vypočítanú pre časť oprávnených nákladov
a) do 55 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,
b) nad 55 miliónov eur a do 110 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,
c) nad 110 miliónov eur 0 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6.
(2) Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa § 20 ods. 3 zákona, maximálna výška investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie presiahnuť upravenú výšku pomoci vypočítanú pre časť oprávnených nákladov
a) do 50 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,
b) nad 50 miliónov eur a do 100 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,
c) nad 100 miliónov eur 34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6.“.
5. § 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Maximálnu výšku úľavy na dani z príjmov podľa odseku 2 možno zvýšiť
a) o 20 percentuálnych bodov pre prijímateľa investičnej pomoci, ktorý je mikropodnikom alebo malým podnikom a o 10