dnes je 22.6.2024

Input:

62/1948 Sb., Zákon, kterým sa rozšiřuje platnosť zákona zo 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom podohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko

č. 62/1948 Zb.
ZÁKON
zo dňa 25. marca 1948,
ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom
pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko.
Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Platnosť zákona č. 16/1947 Sb. (ďalej len „zákon“) sa rozširuje na Slovensko s týmito odchýlkami:
1. V § 1, ods. 1, v § 2, ods. 1, písm. b) a v § 6, ods. 1 zákona nahradzuje sa dátum 23. júna 1945 dátom 1. marca 1945;
2. kde sa v zákone hovorí o dekréte prezidenta republiky zo dňa 21. júna 1945, č. 12 Sb., o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa, rozumie sa tým nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadení Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb. n. SNR (ďalej len „nariadenie“);
3. kde sa v zákone hovorí o ministerstvách, nastupujú miesto nich príslušné povereníctva; povereníctva sa riadia smernicami príslušných ministerstiev;
4. kde sa v zákone - s výnimkou § 10, ods. 2 - hovorí o Národnom pozemkovom fonde pri Ministerstve zemedelstva, rozumie sa tým Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, v§ 1, odst. 1, v - 3, ods. 2, v § 5, ods. 2 a v § 6, ods. 1, vete prvej a ods. 2 zákona však československý štát;
5. v § 1 zákona sa rozumie pôdou spravovanou Národným pozemkovým fondom pri Ministerstve zemedelstva pôda spravovaná Správou majetkov pre pozemkovú reformu, zriadenou podľa § 20 nariadenia;
6. v § 1, ods. 1 zákona nastupujú namiesto §§ 6 a 7 dekrétu č. 12/1945 Sb. §§ 6 až 9, 11 a 12 nariadenia;
7. v § 3, ods. 1 zákona sa vypúšťajú slová „(§ 1 vládneho nariadenia zo dňa 4. júna 1945, č. 13 Sb., o dočasnej výstavbe úradov ochrany práce)“;
8. v § 4 zákona nastupuje namiesto § 7, ods. 6 dekrétu č. 12/1945 Sb. § 12 nariadenia;
9. v § 5, ods. 3 a v § 6, ods. 1 zákona nastupuje namiesto počiatočného dňa účinnosti zákona počiatočný deň učinnosti tohoto zákona;
10. v § 6, ods. 1, vete druhej zákona sa vypúšťajú slová „ktoré bude vyplácať.“;
11. v § 8, ods. 1 zákona nastupuje namiesto dňa jeho vyhlásenia deň vyhlásenia tohoto zákona;
12. v § 9 zákona nastupuje namiesto § 1, ods. 1, písm. a) a b) dekrétu č. 12/1945 Sb., § 1, ods. 1, písm. a) až c) nariadenia a miesto § 1, ods. 2 uvedeného dekrétu § 1, ods. 4 nariadenia;
13. v § 10, ods. 2 zákona sa vypúšťajú slová „Národný pozemkový fond“ a namiesto Ústrednej rady odborov nastupuje Slovenská odborová rada;
14. v § 10 zákona uvedená komisia je spôsobilá sa usnášať, keď sú prítomní okrem predsedu alebo jeho zástupcu aspoň traja členovia komisie;
15. v § 11, ods. 1 zákona sa rozumie úhradou stanovenou podľa § 10 dekrétu