dnes je 2.12.2023

Input:

62/1966 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů, platné do 31.12.2000

č. 62/1966 Zb.
[zrušené č. 311/2001 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Státní plánovací komise
ze dne 25. července 1966
o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů
Státní plánovací komise vyhlašuje spolu se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy a v dohodě s Ústřední radou odborů tyto zásady pro zkracování týdenní pracovní doby na 42, 43 a 44 hodin a pro úpravu pracovních a provozních režimů při zachování 46 hodinové týdenní pracovní doby, schválené vládou k provedení § 83 odst. 3 a § 85 zákoníku práce:
I. Základní zásady
1. Umožňuje se v organizacích, v nichž zatím bude zachována 46 hodinová týdenní pracovní doba, upravit pracovní a provozní režim tak, aby z toho vyplynul pro pracující jeden den volna v průběhu čtyř týdnů.
2. Umožňuje se:
a) zkrátit pracovní dobu na 42 hodin týdně (tj. zavést nejvýše 3 volné dny v průběhu čtyř týdnů) v těžbě uhlí, rud keramických surovin, na báňských pracovištích geologického průzkumu a v nepřetržitých výrobních provozech (u vysokých pecí, v ocelárnách, válcovnách, koksovnách, elektrárnách, plynárnách, transformovnách, rozvodnách, nepřetržitých chemických provozech, papírnách, cementárnách, vápenkách, těžbě nafty, výrobě dřevovláknitých desek, škrobárnách, vodárnách apod.), jakož i v ostatních třísměnných výrobních provozech;
b) ve dvousměnných výrobních provozech zavést nejvýše tři volné dny v průběhu čtyř týdnů při postupném zkracování pracovní doby až na 43 hodiny týdně;
c) zkrátit pracovní dobu na 44 hodin týdně (tj. zavést nejvýše 2 volné dny v průběhu čtyř týdnů) v ostatních organizacích.
3. Ustanovení předchozího bodu se nevztahuje na organizace (pracoviště), v nichž j pracovní doba na základě jiného opatření zkrácena pod uvedené hranice.
4. Více volných dnů, než je uvedeno v bodech 1 a 2, lze v průběhu čtyř týdnů výjimečně zavést na nejdůležitějších stavbách a stavbách na území hlavního města; dále ve stavebních, montážních a geodetických organizacích, organizacích geologického průzkumu a v lesní prvovýrobě, jestliže velká část pracovníků je odloučena od svého bydliště, a v organizacích, kde povaha práce nedovoluje rozvržení pracovní doby n všechny pracovní dny v týdnu.
5. V odvětvích, kde to vyžaduje povah práce nebo podmínky provozu (v rostlinné výrobě v zemědělství, v lesní prvovýrobě, v stavebnictví apod.) lze rozvrhnout pracovní dobu diferencovaně v průběhu delšího než čtyřtýdenního období.
6. Zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) lze zavádět jen v ucelených organizačních jednotkách (v podnicích, v závodech, v provozech), nikoliv na jednotlivých pracovních místech.
7. Organizace nemusí zavádět zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) k jednotnému datu; termín schvaluje nadřízený ústřední orgán a pro organizace podřízené národním výborům nadřízený krajský národní výbor popřípadě Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen krajský národní výbor), v dohodě s příslušným odborovým orgánem, podle toho, jak si pro to organizace vytvoří podmínky podle dále uvedených zásad.
8. Zkrácení pracovní doby (úpravu režimů) podle předchozích bodů