dnes je 18.4.2024

Input:

62/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.

62/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 11. marca 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 31 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. y) sa za slovom „vybavenie“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré pre svoje potreby vytvára orgán riadenia, alebo je vytvorené na základe jeho požiadavky a ktoré orgán riadenia sprístupňuje na použitie verejnosti“ sa nahrádzajú slovami „v pôsobnosti správcu sprístupňované“.
2. § 2 sa dopĺňa písmenami z) a aa), ktoré znejú:
„z) archívnym textovým dokumentom textový súbor Portable Document Format (.pdf), ktorý neslúži na aktívne administratívne účely a je
1. vytvorený pred 1. januárom 2014 alebo
2. skenovaným obrázkom, ktorý vznikol skenovaním listinného dokumentu vytvoreného pred 1. januárom 2014,
aa) dokumentom slúžiacim na aktívne administratívne účely dokument využívaný na poskytovanie alebo v súvislosti s poskytovaním služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb.“.
3. V § 11 sa vypúšťa písmeno i).
4. V § 15 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo požiadať o poskytnutie alternatívneho archívneho textového dokumentu zverejneného na webovom sídle podľa § 18 ods. 2 písm. a)“.
5. V § 15 odsek 2 znie:
„(2) Vyhlásenie podľa odseku 1 písm. a) sa vyhotovuje podľa vzoru, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle orgánu vedenia.“.
6. V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
7. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Štandard pre dizajnový manuál
(1) Štandardom pre dizajnový manuál je
a) používanie komponentu s funkcionalitou, štýlu, vzhľadu a zobrazenia pre grafické používateľské rozhranie webovej stránky zobrazujúcej elektronickú službu, grafické používateľské rozhranie elektronickej služby a hlavné webové sídlo v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe č. 12,
b) úprava existujúceho komponentu, štýlu, vzhľadu a zobrazenia pre grafické používateľské rozhranie webovej stránky zobrazujúcej elektronickú službu, grafické používateľské rozhranie elektronickej služby a hlavné webové sídlo podľa potreby orgánu riadenia, a to na základe dohody s orgánom vedenia,
c) používanie komponentu, štýlu, vzhľadu a zobrazenia pre grafické