dnes je 21.4.2024

Input:

63/1963 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú.l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel

č. 63/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 12. srpna 1963,
kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel
Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem financí a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 66 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:
Článek 1
Vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel se mění takto:
1. § 1 odst. 2 zní:
„(2) Příspěvek na zaopatření v ústavech (dále jen „příspěvek“) se stanoví až do výše jejich provozních nákladů podle hospodářských poměrů žadatele o přijetí (obyvatele ústavu) s přihlédnutím k jeho pracovním a jiným zásluhám. Nemůže-li žadatel o přijetí (obyvatel ústavu) ze svého zaplatit příspěvek ve výši provozních nákladů, může se požadovat doplatek až do této výše od osob, které mají vůči žadateli (obyvateli ústavu) vyživovací povinnost, a to s přihlédnutím k jejich sociálním poměrům a k pracovním a jiným zásluhám. Z důchodu nebo z jiného pravidelného příjmu musí zůstat obyvateli ústavu aspoň 15 %, nejméně však 50 Kčs měsíčně.“
2. Ustanovení § 1 odst. 5 a § 6 věty druhé se zrušují.
Článek 2
Národní výbory přezkoumají do 30. září 1963 příspěvky na zaopatření placené v ústavech sociální péče pro dospělé (domovy důchodců a ústavy pro osoby středního věku tělesně, smyslově nebo duševně vadné) a popřípadě rozhodnou o výši příspěvku znovu, jestliže hospodářské poměry povinných osob umožňují placení vyššího příspěvku než dosud.
Článek 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek předsedy:
dr. John v. r.