dnes je 18.4.2024

Input:

63/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii

63/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 11. marca 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 1 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Novovzniknutý elektronický dokument zo zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona, pri dodržaní štandardov na prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov3, môže byť vyhotovený vo formáte
a) textového súboru Portable Document Format (.pdf) alebo
b) grafického súboru Portable Network Graphics (.png).

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:


3§ 46 ods. 2 písm. a), písm. b) prvý bod a štvrtý bod a písm. j) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky č. 62/2024 Z. z.“.
2. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak ide o zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona, osvedčovacia doložka, ktorá je vyhotovená ako samostatná časť novovzniknutého dokumentu podľa § 37 ods. 4 zákona, sa vyhotovuje vo formáte elektronického dokumentu v jazyku Extensible Markup Language (.xml), zahrnutého v textovom súbore Portable Document Format (.pdf) ako príloha typu EmbeddedFile, pri dodržaní štandardov na prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu.3a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a§ 46 ods. 2 písm. k) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky č. 62/2024 Z. z.“.
3. V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje s použitím na to určeného elektronického formulára zverejneného v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona a jej obsah je uvedený v prílohe č. 1. Ak je vykonávaná zaručená konverzia, vyhotovuje sa osvedčovacia doložka ako samostatný dokument a aj ako samostatná časť novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacia doložka sa vytvára spôsobom určeným žiadateľom.“.
4. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje s použitím na to určeného elektronického formulára zverejneného v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona a jej obsah je uvedený v prílohe č. 3. Ak je vykonávaná zaručená konverzia, vyhotovuje sa osvedčovacia doložka ako samostatný elektronický dokument a aj ako samostatná časť novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacia doložka sa vytvára spôsobom určeným žiadateľom.“.
5. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje s použitím na to