dnes je 7.12.2023

Input:

64/1958 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devisovém hospodářství

č. 64/1958 Zb.
[zrušené nepriamo č. 142/1970 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. října 1958,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1
Zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 2 zní:
„(2) Ministr financí může v dohodě s ministrem zahraničního obchodu povolit výjimky z ustanovení odstavce 1.“
2. § 2 odst. 4 zní:
„(4) Jen s povolením ministerstva financí, a pokud jde o případy spadající podle tohoto zákona do působnosti ministerstva zahraničního obchodu, s povolením tohoto ministerstva je dovoleno vyvážet:
a) cizozemské peníze a platební dokumenty znějící na jinou než československou měnu,
b) drahé kovy (zlato, stříbro a platinu ve stavu nezpracovaném, dále v polotovarech, ve směsi, ve slitině, ve zlomcích apod., jakož i v neplatných mincích, v nichž je více než 10 % ryzího stříbra, nebo více než 1 % ryzího zlata nebo platiny), drahokamy, perly a výrobky z drahých kovů, drahokamů a perel, pokud nejde o obchodní zásilky takových výrobků podniky zřízenými pro provádění zahraničního obchodu (dále jen „podniky pro zahraniční obchod“),
c) fondovní hodnoty (zejména akcie, obligace, zástavní listy, úrokové a dividendové kupóny a talóny), dále vkladní knížky, životní pojistky, depozitní potvrzenky a plné moci k nakládání s majetkovými hodnotami v cizině.“
3. § 2 odst. 5 zní:
„(5) Dovoz hodnot uvedených v odstavci 4 je volný. Tyto hodnoty však musí být při dovozu ohlášeny a předloženy celním orgánům. Výjimky stanoví ministr financí v dohodě s ministrem zahraničního obchodu.“
4. K § 2 se připojuje odstavec 6, který zní:
„(6) Dovezené cizozemské peníze, platební dokumenty znějící na cizí měnu a drahé kovy mohou být v tuzemsku směněny, popřípadě zpeněženy jen prostřednictvím Státní banky československé nebo jiných míst. Tato místa určí ministerstvo financí, a jde-li o místa v oboru působnosti jiného ministerstva, v dohodě s tímto ministerstvem. Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech musí být prokázáno, že ke směně nebo zpeněžení došlo.“
5. § 3 zní:
㤠3
(1) Organizace pověřené ministerstvem financí mohou přijímat od cestujících do ciziny na jejich vlastní náklad do úschovy hodnoty, jejichž vývoz je zakázán nebo k jejichž vývozu nemají povolení (§ 2). Kde takové orgány nejsou zřízeny, je k tomu oprávněna celnice. Podmínky úschovy se řídí občanským zákonem (§ 422 a násl. obč. zák.).
(2) Hodnoty nevyzvednuté do 1 roku od převzetí do úschovy připadají státu.“
6. § 4 odst. 1 věta třetí zní:
„Platy z důvodů patentních nebo známkové a vzorové ochrany, jakož i licenční platy všeho druhu, platy za technickou dokumentaci, zlepšovací návrhy a objevy a obdobné platy provádí Státní banka československá na podkladě povolení ministerstva zahraničního obchodu.“
7. Za § 4 se vkládá § 4a, který zní:
㤠4a
(1) Devizoví tuzemci (§ 5 odst. 1) a cizozemci (§ 6 odst. 1 písm. b)) smějí konat úhrady do ciziny a z ciziny v jakékoliv měně jen prostřednictvím Státní banky československé.
(2) Devizoví tuzemci smějí vyrovnávat pohledávky a závazky vůči