dnes je 17.4.2024

Input:

64/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa v znení vyhlášky č. 93/2023 Z. z.

64/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 21. marca 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa v znení vyhlášky č. 93/2023 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 44 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa v znení vyhlášky č. 93/2023 Z. z. sa mení takto:
V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Na účely tejto vyhlášky sa za sídlo okresného súdu považuje pracovisko okresného súdu, ak dočasne pridelený alebo preložený sudca vykonáva funkciu sudcu na pracovisku okresného súdu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Boris Susko v. r.