dnes je 21.4.2024

Input:

65/1969 Sb., Vládní nařízení Československé socialistické republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci

č. 65/1969 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
Československé socialistické republiky
ze dne 6. června 1969
o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 31 odst. 3 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci:
§ 1
K úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, pokud nebudou vyplaceny v hotovosti (§ 31 odst. 1 a 2 zákona), se vydávají zúročitelné státní dluhopisy (dále jen „dluhopisy“).
§ 2
(1) Celkový rozsah vydávaných dluhopisů se stanoví rámcově až do částky 1800 mil. Kčs.
(2) Dluhopisy se vydají postupně v těchto dílčích emisích a v tomto rozsahu:
15. březen 1969 série A - v částce 200 mil. Kčs
15. září 1969 série B - v částce 400 mil. Kčs
15. březen 1970 série C - v částce 300 mil. Kčs
15. září 1970 série D - v částce 350 mil. Kčs
15. březen 1971 série E - v částce 300 mil. Kčs
15. září 1971 série F - v částce 250 mil. Kčs.
§ 3
(1) Dluhopisy znějí na doručitele a jsou mezi občany převoditelné podle platných právních předpisů. Majitelé dluhopisů mohou jimi ve stanovených případech hradit i své závazky vůči státu a státním socialistickým organizacím.
(2) Převody dluhopisů a nároků z nich do zahraničí řídí se devizovými předpisy.
§ 4
(1) Dluhopisy se vydávají v hodnotách po 1000 Kčs a 10 000 Kčs ve slovenském znění, v hodnotách po 5000 Kčs a 20 000 Kčs v českém znění.
(2) Ke každému dluhopisu se připojí poukázkový arch s deseti poukázkami znějícími na roční kapitálovou splátku a celoroční úrok z nesplacené jistiny.
§ 5
Zúročení dluhopisů se stanoví na 3 % ročně pozadu. Úroky z dluhopisů se osvobozují od daní.
§ 6
(1) Dluhopisy se splatí postupně do deseti let stejnými ročními splátkami, a to počínajíc prvním rokem po vydání příslušné dílčí emise dluhopisů.
(2) Dojde-li z jakéhokoli důvodu ke splacení dluhopisu před splatností na něm vyznačenou, končí zúročení dluhopisu v roce, ve kterém dojde k jeho splacení.
§ 7
(1) Promlčení a zánik pohledávek z dluhopisů a poukázek se řídí občanskoprávními předpisy.
(2) O umoření ztracených nebo zničených dluhopisů a o vydání náhradních dluhopisů platí předpisy o řízení před státním notářstvím1) .
§ 8
(1) Vydání dluhopisů provede federální ministerstvo financí, které také stanoví jejich obecné náležitosti a v dohodě s ministerstvy financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky stanoví podrobnější podmínky pro jejich emisi, předávání oprávněným příjemcům, převody k úhradě závazků vůči státu a státním socialistickým organizacím a splácení.
(2) Na výkonu správy dluhopisů a kontroly jejich předávání oprávněným příjemcům, jakož i jejich proplácení na územích České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podílejí se ministerstva financí těchto republik podle zásad stanovených v dohodě s nimi federálním ministerstvem financí.
§ 9
Federální ministerstvo financí může
a) určit rozsah, popřípadě počet dílčích emisí