dnes je 18.4.2024

Input:

65/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu

65/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 21. marca 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 43a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2019 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu sa mení takto:
1. V § 1 sa vypúšťa odsek 4.
2. V § 2 písmeno a) znie:
„a) hosťujúci sudca nemá trvalý pobyt v územnom obvode okresu, v ktorom sa nachádza sídlo okresného súdu alebo pracovisko okresného súdu, na ktorom vykonáva funkciu sudcu a“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Boris Susko v. r.