dnes je 26.2.2024

Input:

66/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících

č. 66/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. dubna 1947,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 21, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
Čl. I.
Ustanovení § 7, odst. 1, písm. b) vl. nař. č. 103/1927 Sb., ve znění vládních nařízení ze dne 24. října 1930, č. 146 Sb., ze dne 25. března 1938, č. 61 Sb. a ze dne 23. ledna 1941, č. 102 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Vypouštějí se slova:
přednostům zemských politických úřadů úřední titul „zemský president“,
všeobecným stálým zástupcům přednostů zemských úřadů úřední titul „zemský vicepresident“,
náměstku guvernéra Podkarpatské Rusi úřední titul „viceguvernér Podkarpatské Rusi“,
přednostovi státní stavební služby u zemského úřadu úřední titul „zemský přednosta technické služby“,
přednostovi policejního ředitelství úřední titul „policejní president“,
přednostovi dozorčí služby v oboru státní policejní správy úřední titul „generální inspektor státní policie“.
2. Slova „vicepresident zemské školní rady“ se nahrazují slovy „přednosta zemské školní rady“.
3. Nově se připojují slova:
úředníkům u zemských národních výborů úřední titul „zemský odborový přednosta“,
úředníkům právní služby u úřadů národní bezpečnosti úřední titul „ústřední ředitel národní bezpečnosti“,
přednostovi ředitelství pro stavbu vodních cest úřední titul „generální ředitel stavby vodních cest“,
přednostovi Státního zdravotního ústavu v Praze úřední titul „odborový přednosta Státního zdravotního ústavu“,
náměstkovi předsedy Státního úřadu statistického úřední titul „vicepresident Státního úřadu statistického“.
Čl. II.
Použivatelnost § 2 vl. nař. č. 102/1941 Sb. se zrušuje.
Čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr.Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm.gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
též za náměstka předsedy vlády Dr. Šrámka
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.