dnes je 15.4.2024

Input:

66/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, platné do 8.4.1989

č. 66/1962 Zb.
[zrušené č. 42/1989 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. června 1962
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
Dne 4. července 1961 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních.
S Úmluvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 29. listopadu 1961 a president republiky ji ratifikoval dne 29. prosince 1961. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 20. března 1962. Podle svého článku 94 Smlouva nabyla platnosti dne 19. dubna 1962. České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
President Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky vedeni přáním dále upevnit přátelské vztahy a rozvíjet spolupráci mezi oběma státy a jejich národy také na poli práva se rozhodli uzavřít Smlouvu o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních a k tomu účelu jmenovali svými zmocněnci: president Československé socialistické republiky Aloise Neumana, ministra spravedlnosti Československé socialistické republiky, Státní rada Polské lidové republiky Mariana Rybického, ministra spravedlnosti Polské lidové republiky, kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě se shodli na těchto ustanoveních:
ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Právní ochrana
1. Občané jedné smluvní strany požívají na území druhé smluvní strany stejné právní ochrany v osobních a majetkových věcech jako její vlastní občané.
2. Občané jedné smluvní strany mají svobodný přístup k orgánům druhé smluvní strany činným ve věcech občanských, rodinných a trestních; mohou před těmito orgány vystupovat, podávat návrhy, žaloby a stížnosti, jakož i žádat o provedení jiných úkonů potřebných k uplatnění svých práv.
3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije obdobně i na právnické osoby.
Článek 2
Způsob styku
1. Soudy, prokuratury a notářství smluvních stran se stýkají při vzájemném právním styku přímo.
2. Jiné orgány činné ve věcech občanských, rodinných a trestních se stýkají prostřednictvím orgánů uvedených v odstavci 1.
Článek 3
Jazyk
Orgány smluvních stran používají při vzájemném styku podle této Smlouvy jazyka vlastního nebo jazyka ruského.
Článek 4
Právní informace
1. Ministerstva spravedlnosti smluvních stran si zasílají zákonné předpisy vydané poté, kdy tato Smlouva nabyla platnosti.
2. Ministerstva spravedlnosti a Generální prokuratury smluvních stran si poskytují na žádost informace o právních předpisech, které platí nebo platily v jejich státech, jakož i informace o právní praxi ve věcech občanských, rodinných a trestních.
Článek 5
Odevzdávání věcí a devisových hodnot
Budou-li podle této