dnes je 17.4.2024

Input:

66/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

66/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 14. decembra 2023 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 165/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z., oznámenie č. 208/2017 Z. z., oznámenie č. 254/2018 Z. z., oznámenie č. 195/2019 Z. z., oznámenie č. 60/2020 Z. z., oznámenie č. 252/2020 Z. z., oznámenie č. 13/2021 Z. z. a oznámenie č. 112/2021 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2024. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2024.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Pravidlo 1 znie:
„V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom je požiadavka používať písomnú formu splnená, ak sa obsah dokumentov môže reprodukovať v čitateľnej forme.“.
2. V pravidle 22 odsek 1 znie:
„Prevod európskej patentovej prihlášky sa zapíše do európskeho patentového registra na žiadosť zainteresovanej strany po predložení dokladov preukazujúcich takýto prevod. Na podpis zmluvných strán sa primerane použije pravidlo 2 ods. 2.“.
3. V pravidle 22 odsek 2 znie:
„Zápis prevodu môže podliehať zaplateniu správneho poplatku za podmienok stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu. Ak sa vyžaduje zaplatenie správneho poplatku, žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.“.
4. V pravidle 41 ods. 2 písmeno c) znie:
„meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo hlavné sídlo podnikania. Mená fyzických osôb sa uvádzajú priezviskom osoby, za ktorým nasledujú jej krstné mená. Názvy právnických osôb, ako aj spoločností rovnajúcich sa právnickým osobám podľa príslušného zákona sa uvádzajú ich úradným označením. Adresy sa uvádzajú v súlade s obvyklými právnymi náležitosťami na rýchle poštové doručenie a musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného