dnes je 21.4.2024

Input:

68/1948 Sb., Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních

č. 68/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 17. března 1948
o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K doplňkům nejnižšího příjmu (kongruy) duchovenstva církví a náboženských společností kongruálních přísluší počínajíc dnem 1. prosince 1945 zvláštní roční přídavek. Tento přídavek činí Kčs 3.000.- u svobodného a Kčs 5.400.- u ženatého. Mimo to náleží přídavek na děti, na něž přísluší výchovné. Tento přídavek činí za dobu od 1. prosince 1945 do 31. prosince 1946 Kčs 1.800.- na každé dítě a od 1. ledna 1947 činí
při 1 dítěti . . . . . . . . Kčs 1.800.-,
na 2 děti . . . . . . . . . Kčs 4.200.-,
na 3 děti . . . . . . . . . Kčs 7.200.-,
na 4 děti . . . . . . . . Kčs 10.800.-,
na 5 dětí . . . . . . . . Kčs 15.000.-,
na 6 dětí . . . . . . . . Kčs 19.800.-,
na 7 dětí . . . . . . . . Kčs 25.200.-,
a za každé další dítě vždy o Kčs 6.000.- ročně více.
(2) Duchovní, jehož manželka je výdělečně činná nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, se posuzuje jako duchovní svobodný.
§ 2.
Zvláštní přídavky podle § 1 jsou splatné měsíčně zároveň s doplňkem kongruy a nejsou součástí pensijní základny. Vyměřuje se z nich pojistné podle předpisů o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných); z přídavků na děti však jen za dobu do 31. prosince 1946. Od 1. ledna 1947 nejsou přídavky na děti podrobeny dani důchodové, po př. dani ze mzdy.
§ 3.
Církvím a náboženským společnostem dotačním dostane se ze státní pokladny doplatku dotace k tomu účelu, aby svým duchovním mohly vypláceti zvláštní přídavky obdobně podle ustanovení tohoto zákona, jsou-li u nich splněny podmínky, za kterých by se jim dostalo tohoto přídavku, kdyby byly duchovními církví a náboženských společností kongruálních. Též tyto přídavky jsou osvobozeny od pojistného a od daně důchodové, po př. daně ze mzdy v rozsahu, stanoveném pro přídavky duchovních církví a náboženských společností kongruálních.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jen ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Dolanský v. r.