dnes je 8.12.2023

Input:

68/1958 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích

č. 68/1958 Zb.
[zrušené nepriamo č. 109/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 30. října 1958
o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
Podle čl. V zákona č. 67/1958 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Dr. Škoda v. r
Příloha vyhlášky č. 68/1958 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. října 1955 č. 51 Sb.,
o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
(1) Za účelem úspěšného plnění svého základního poslání zásobovat národní hospodářství výrobky vysoké technické úrovně v potřebném množství, druzích a jakosti při stálém zvyšování produktivity práce a nejúčelnějším využívání materiálových i finančních zdrojů společnosti se průmysl zpravidla organizuje a řídí podle svých odvětví a hlavních oborů.
(2) Vyžaduje-li to povaha výroby nebo jiná důležitá potřeba, může být výroba v odvětví nebo oboru organizována a řízena i podle územních hledisek.
(3) Ustanovení tohoto zákona platí i pro jiná odvětví národního hospodářství než odvětví průmyslová, pokud věcně příslušný ministr, popřípadě vedoucí ústředního orgánu státní správy (dále jen „příslušný ministr“) v nich organizuje hospodářské organizace formou národních podniků; přitom se základních ustanovení (§§ 1 až 5) užije přiměřeně.
§ 2
(1) Výroba téhož průmyslového oboru nebo jeho ucelené části (dále jen „obor“) se pokud možno zahrnuje do jedné výrobně hospodářské jednotky.
(2) V oboru zvlášť rozsáhlém nebo v oboru, který je organizován a řízen i podle územních hledisek, může být výroba zahrnuta do několika výrobně hospodářských jednotek.
§ 3
(1) Výrobně hospodářská jednotka odpovídá za zásobování národního hospodářství výrobky stanoveného jí oboru a za rozvoj oboru v souladu s vývojem potřeb, které určují výhledové plány. Je proto povinna soustavně zvyšovat technickou, technologickou a ekonomickou úroveň oboru a zajišťovat nepřetržitý růst produktivity práce, stoupající jakost výrobků a snižování vlastních nákladů.
(2) Ve výrobně hospodářských jednotkách se soustřeďují všechny druhy činnosti potřebné k tomu, aby v těchto jednotkách probíhal ucelený pracovní proces až k dohotovení a odevzdání výrobku odběrateli a aby tyto jednotky mohly i jinak úspěšně plnit úkoly uvedené v odstavci 1 (např. činnost výzkumná, vývojová, projektová, montážní, odbytová).
(3) Výrobně hospodářská jednotka pečuje podle potřeb národního hospodářství také o výrobu z jiného oboru, která je v ní umístěna k využití zařízení nebo z jiného hospodářského důvodu.
(4) Je-li výroba téhož oboru zahrnuta do několika výrobně hospodářských jednotek, zajišťuje jednotné řízení oboru a jeho rozvoje nadřízený orgán, pokud nebyla tímto řízením ve stanoveném jí rozsahu pověřena některá organizace (§ 54).
§ 4
Výrobně hospodářskými jednotkami jsou:
a) národní podnik určený za výrobně