Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

7/2019 F.s., Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/012170/2019-1411 k výkonu vnútorného auditu, účinné od 01. 05. 2019

7/2019 F. s.
Metodické usmernenie
sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR
č. MF/012170/2019-1411
k výkonu vnútorného auditu
1. ÚVOD
Metodické usmernenie k výkonu vnútorného auditu (ďalej len „metodické usmernenie“) upravuje výkon vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“).
Metodické usmernenie upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania vnútorného auditu pre všetkých zamestnancov správcov kapitol štátneho rozpočtu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), ktorí vykonávajú vnútorný audit.
Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení § 10, § 16 až 18 a § 20 až 28 zákona č. 357/2015 Z. z.
Pri výkone vnútorného auditu sa všetci zamestnanci správcov kapitol štátneho rozpočtu, ktorí vykonávajú vnútorný audit, riadia Etickým kódexom pre výkon vnútorného auditu, zverejneným vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „Etický kódex“).
Metodické usmernenie je vypracované so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov, najmä Medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu1) vydaných Inštitútom interných audítorov (ďalej len „Štandardy“).
Podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu a audit, usmerňuje vykonávanie vnútorného auditu, pričom príslušné subjekty sú povinné usmernenia ministerstva financií dodržiavať.
Každý správca kapitoly štátneho rozpočtu vypracuje postupy pre výkon vnútorného auditu, prípadne metodiku pre výkon vnútorného auditu, ktorú prispôsobí na vlastné prostredie, resp. podmienky, a to so zohľadnením a dodržaním zásad vyplývajúcich zo zákona č. 357/2015 Z. z. a tohto metodického usmernenia.
2. PRÁVNY RÁMEC
- zákon č. 357/2015 Z. z.,
- vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch (ďalej len „vyhláška ministerstva financií“).
3. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE
Pre účely metodického usmernenia sa rozumie:
Audítorská skupina (ďalej len „AS“) - skupina minimálne dvoch osôb, vedúceho AS a člena/členov AS, ktorí vykonávajú vnútorný audit;
Čiastková správa z vnútorného auditu - písomný dokument, ktorý sa môže vypracovať, ak je potrebné skončiť vnútorný audit v časti finančnej operácie alebo v časti vnútorného auditu, ak je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku, alebo ak sa vnútorný audit vykonáva vo viacerých povinných osobách. V prípade, ak boli počas vnútorného auditu zistené nedostatky, čiastková správa z vnútorného auditu sa vypracováva až po doručení návrhu čiastkovej správy z vnútorného auditu a preverení
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore