dnes je 21.4.2024

Input:

72/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo světlo dálkové anebo obě tato světla

č. 72/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 25. dubna 1968
o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo světlo dálkové anebo obě tato světla (Předpis č. 5)
Na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva 20. března 1958 (Dohoda publikována pod č. 176/1960 Sb.), Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi OSN, že bude napříště používat Jednotných ustanovení týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo světlo dálkové anebo obě tato světla (Předpis č. 5).
Pro Československou socialistickou republiku vstoupil Předpis č. 5 v platnost dnem 15. dubna 1968.
Do českého znění Předpisu č. 5 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.1)
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1České znění Předpisu č. 5 lze rovněž objednat pod č. 32 806 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5