dnes je 25.7.2024

Input:

74/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 322/1948 Sb. o advokacii, platné do 31.12.1951

č. 74/1949 Zb.
[zrušené č. 114/1951 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 21. února 1949,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb., o advokacii (advokátního řádu).
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 39 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb., o advokacii (advokátního řádu):
§ 1.
(1) Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 2, odst. 2 zákona č. 322/1948 Sb. (dále jen „zákon“) je rozumět:
a) s prospěchem dokončené právnické studium;
b) úspěšné složení odborné justiční zkoušky;
c) právní praxi po dobu pěti let vykonanou u advokáta nebo u soudu.
(2) Svolí-li k tomu Ústřední sdružení advokátů v Praze (dále jen „ústřední sdružení“), může být doba pěti let stanovená v odstavci 1, písm. c) zkrácena na tři roky.
(3) Ministr spravedlnosti může prominout náležitosti stanovené v odstavci 1 nebo některou z nich.
§ 2.
Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 23, odst. 1 zákona je rozumět s prospěchem dokončené právnické studium. Ministr spravedlnosti může předepsané studium zcela nebo zčásti prominout; tím je prominuta i náležitost stanovená v § 1, odst. 1, písm. a).
§ 3.
Ústřední sdružení a krajská sdružení advokátů (dále jen „krajské sdružení“) jsou povinna neprodleně oznámit ministerstvu spravedlnosti svá usnesení a opatření.
§ 4.
Přijetí za člena krajského sdružení (§ 12, odst. 1 zákona), přeložení člena (§ 12, odst. 2 zákona), zřízení náměstka (§ 15, odst. 1 a § 31, odst. 1 zákona), vyloučení člena (§ 14, odst. 1 zákona), převzetí a nepřevzetí dosavadního advokáta (§ 37, odst. 2 zákona), vzdání se členství v krajském sdružení, úmrtí člena a zřízení likvidátora (§ 15, odst. 2, § 37, odst. 2 zákona), oznámí krajské sdružení ministerstvu spravedlnosti, předsedovi nejvyššího soudu, předsedovi krajského soudu a krajskému národnímu výboru svého kraje, jakož i ústřednímu sdružení a vyhlásí je v Úředním listu.
§ 5.
Požádá-li kárný soud, aby byl krajským sdružením zřízen advokátu náměstek (§ 31, odst. 1 zákona), uvědomí o tom advokáta, proti němuž bylo kárné řízení zahájeno; ode dne doručení tohoto uvědomění nesmí advokát osobně vykonávat advokacii. Kárný soud může kdykoliv navrhnout, aby toto opatření bylo zrušeno.
§ 6.
(1) Advokáti, kteří byli ke dni počátku účinnosti zákona členy advokátních komor, mohou podat u krajského sdružení, příslušného podle jejich sídla, ve lhůtě stanovené tímto sdružením žádost o převzetí za člena krajského sdružení.
(2) Likvidátor ustanovený nepřevzatému advokátu se postará do jednoho měsíce, aby si strany zvolily nového advokáta a zatím je před soudy a úřady zastupuje a chrání před právní újmou na základě dosavadní plné moci nepřevzatého advokáta.
§ 7.
Krajské sdružení může zřídit náměstka i členu, proti němuž bylo zahájeno řízení o vyloučení (§ 14 zákona).
§ 8.
(1) Kdo z příkazu krajského sdružení provádí likvidaci advokátní kanceláře, je zejména povinen:
a) vyrozumět strany o zániku oprávnění dosavadního právního zástupce vykonávat advokacii a vydat jim nebo jejich novému právnímu zástupci spisy a listiny k dalšímu opatření;
b) vymáhat