dnes je 8.12.2023

Input:

74/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú.l.,o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi

č. 74/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva energetiky a vodního hospodářství
ze dne 30. května 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatkách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství vyhlašuje podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Čl. I
Vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatkách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi se mění a doplňuje takto:
K § 4 se připojují odstavce 3, 4, 5 a 6 tohoto znění:
„(3) Výše vodného se stanoví částkou Kčs 1,- za 1 m3 prokázaného nebo předpokládaného množství dodané vody, jsou -li odběrateli organizace socialistického sektoru.
(4) Výši stočného se stanoví částkou Kčs 0,90 za 1 m3 prokázaného nebo předpokládaného množství vody vypuštěného do kanalizace, jsou-li uživateli organizace socialistického sektoru.
(5) Povinnost platit zvýšené vodné a stočné podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na
a) jednotná zemědělská družstva,
b) výrobní organizace ministerstva zemědělství,
c) zdravotnická zařízení včetně lázeňských ústavů,
d) veřejné očistné lázně,
e) veřejné školy,
f) organizace bytového hospodářství.
(6) Výjimky z ustanovení odstavců 3 a 4 může v odůvodněných případech povolit ministerstvo energetiky a vodního hospodářství.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1962.
 
První náměstek ministra:
inž. Baier v. r.