dnes je 2.12.2023

Input:

75/1964 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb. o učebních oborech

č. 75/1964 Zb.
[zrušené nepriamo č. 84/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 7. dubna 1964,
kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, ve znění vyhlášek č. 57/1962 Sb., č. 83/1962 Sb. a č. 35/1963 Sb., se ve skupinách 03 Chemie, 06 Stavebnictví, 08 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, 10 Textil a oděvnictví, 12 Potravinářství, 15 Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby mění a doplňuje takto:
1. Mění se učební obor č. 0852 a zní takto:
 
Označení učebního oboru
Hoši - H
 
Doba učebního poměru pro dorost, který ukončil
 
Číslo
Název
Dívky - D
Stručný popis učebního oboru
povinnou školní docházku
úplné střed.vše-obecné vzdělání
„0852
Mechanik klávesových nástrojů
H
Zpracování rezonančního dřeva, nových a jiných hmot. Základní a odborné práce v odvětví výroby a opravy pian, pianin, harmonií a harmonik. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů
2
2
 
Mechanička klávesových nástrojů
D
 
 
 
Výchova učňů v tomto oboru, kteří v učebním roce 1964/65 budou ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena v učebním oboru za podmínek stanovených dosavadními předpisy.“
2. Slučují se učební obory č. 1031 a 1032 v učební obor č. 1033, který zní takto:
 
„1033
Chemik prádelen a čistíren
H
Chemické a mechanické čištění a praní oděvů a prádla. Obsluha a údržba příslušných strojů a zařízení. Přijímání, třídění a výdej oděvů a prádla. Administrativní práce ve sběrnách
3
1, 5“
 
Chemička prádelen a čistíren
D
 
 
 

3. Nově se vyhlašují tyto učební obory:
 
„0361
Preparátor
H
Sběr, úprava, konzervace a preparace přírodovědného materiálu. Zhotovování přírodovědných preparátů pro dokumentační, výstavní a školské účely
-
1, 5
 
Preparátorka
D
 
 
 
0609
Stavební montážník
H
Základní znalosti všech odborných prací spojených s prováděním stavebních montáží. Veškeré odborné stavební práce při osazování prefabrikátů, bloků a panelů
3
1, 4
1221
Průmyslový krmivář
H
Zpracování surovin, míchání krmivových směsí a koncentrátů a jejich uskladňování. Obsluha a běžná údržba příslušného strojního zařízení. Provádění laboratorních zkoušek
3
1
 
Průmyslová krmivářka
D
 
 
 
1516
Prodavač a skladník zeměděl-ských strojů
H
Prodej zemědělských strojů, náhradních dílů a doplňkového zařízení, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Administrativní práce ve skladech a v prodejně
3
1“
 
Prodavačka a skladnice zeměděl-ských strojů
D
 
 
 

4. Zrušují se tyto učební obory:
„1031 Detašér
Detašérka
1032 Pradlák
Pradlena
Výchova učňů v těchto oborech, kteří v učebním roce 1964/65 budou ve druhém roce učebního poměru, bude dokončena v učebních oborech za podmínek stanovených dosavadními předpisy a podle upravených učebních osnov odborného výcviku.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1964.
 
Ministr:
Císař v. r.