dnes je 18.4.2024

Input:

75/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

75/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. februára 2023
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia pre deti a mládež
§ 1
(1) Vyčlenené vonkajšie priestory priľahlé k zariadeniu pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 zákona, v ktorých prebieha výchova a vzdelávanie detí a žiakov do 18 rokov veku, tvorí trávnatá plocha a detské ihrisko. Na nezastavanom pozemku školy je vyčlenená plocha na šport a pohybové aktivity. Ak nie sú vyčlenené priľahlé vonkajšie priestory, môžu sa využívať detské ihriská, areály a parky v rámci občianskej vybavenosti.
(2) Ak je nezastavaný pozemok priľahlou súčasťou zariadenia pre deti do šesť rokov veku, je oplotený. Zariadením pre deti do šesť rokov veku sa rozumie
a) materská škola,
b) zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
c) prevádzkareň, v ktorej sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie je zariadením starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
d) prevádzkareň, v ktorej sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania,
e) zariadenie, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie je zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 2
(1) Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež podľa druhu zariadenia umožňuje
a) funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia,
b) voľné hry detí, oddych, výchovno-vzdelávaciu činnosť, osobnú hygienu s otužovaním, stravovanie a telesné cvičenia, ak ide o zariadenie, v ktorom prebieha výchova a vzdelávanie detí a žiakov do 18 rokov veku.
(2) V zariadeniach pre deti do šesť rokov veku na jedno dieťa pripadajú najmenej 3 m2) plochy herne a spálne. Na jedno ležadlo na spanie je vyčlenený priestor s rozlohou najmenej 1,7 m2) . V zariadeniach pre deti do šesť rokov veku, kde sú umiestnené deti do dvoch rokov veku, spálňa je stavebne oddelená alebo priestorovo oddelená. Na jednu stoličku v jedálni je vyčlenený priestor s rozlohou najmenej 1,4 m2) plochy jedálne. Steny zariadenia pre deti do šesť rokov veku majú umývateľný povrch, podlahy sú ľahko udržiavateľné. V rámci vybavenia je vyčlenený priestor na uloženie inventára, uzavretý priestor na oddelené skladovanie čistej a použitej bielizne s možnosťou vetrania, priestor na odkladanie pracovných pomôcok a priestor na uloženie záhradných hračiek a pracovného náradia na údržbu vonkajších priestorov. Ak to technické a priestorové možnosti zariadenia pre deti do šesť rokov veku umožňujú, výlevka s prívodom teplej vody sa inštaluje v umyvárni alebo v záchode.
(3) V škole, okrem špeciálnej školy,1) v školskom klube detí, v centre voľného času a v